وبلاگ عاشقانه|عاشقانه|وبسایت عاشقانه|سایت عاشقانه سایت عاشقانه http://asheghane.net 2019-04-19T04:25:47+01:00 text/html 2018-01-10T15:49:18+01:00 asheghane.net جملات زیبا درباره نیمه گمشده http://asheghane.net/post/399 <div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Philosophical/love7.jpg" =""="" alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0"></div><div><div style="text-align: center;">&nbsp;<div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">شکست آدمی که هنوز خود را پیدا نکرده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">ولی بدنبال نیمه گمشده خود است حتمی است.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">قبل از هر جستجویی، خودمان را پیدا کنیم ...</font></div></div> </div></div> text/html 2017-12-12T14:28:40+01:00 asheghane.net متن کوتاه احساسی درباره روزهای بارونی http://asheghane.net/post/397 <div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Alone/Alone2.jpg" alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0"></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">چه سنگین گذشت عصر بارانی ام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تا حرفهایم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در بستری از بغض بخوابند</font></div></div> text/html 2017-10-31T12:36:25+01:00 asheghane.net متن کوتاه غمناک تنهایی و دلتنگی http://asheghane.net/post/396 <div style="text-align: center;"><div><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Alone/Alone1.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0"></div><div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نگذار دروغ بگویم خوبم !&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنوقت خیالت راحت میشود و من تنهـاتر میشوم…&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">کمی نگران من باش !&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نگرانی تـو، حــال مرا خوب میکند …</font></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">کسی که باورت دارد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک قدم جلوتر از کسی است که دوستت دارد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; ">دلم از نبودنت پر است</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر روز خاطراتم را الک میکنم و جز دلتنگی تو چیزی برایم نمیماند</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه تو آمدی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه فراموشی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیالی نیست</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">من کوه میشوم و پای نبودن هایت میمانم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما ای کاش میدانستی بی تو تمام لحظاتم رنگ پاییزند</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">من</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزهای اونو !</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal; "><font face="Mihan-Iransans" size="2">موهای منو !</font></p></div></div></div> text/html 2017-10-30T21:26:52+01:00 asheghane.net متن کوتاه غمناک درمورد جدایی جدید http://asheghane.net/post/395 <div style="text-align: center;"><img src=" Http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Separation/Romantic1.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans">در دنیاییکه روحمم حتی روزی مرا ترک میکند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">توقعی از دیگران نیست...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://mohammad-fateme.blogfa.com/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">درد</span></a><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">، مرا انتخاب کرد</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">من، تو را</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">تو، رفتن را</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">آسوده برو! دلواپس نباش</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم</span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">وقتی میگویم:دیگربه سراغم نیا!</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">فکر نکن که&nbsp;</span><a href="http://mohammad-fateme.blogfa.com/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فراموشت</span></a><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">&nbsp;کرده ام ….</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">یا دیگر دوستت ندارم !</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">نه ….</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">من فقط فهمیدم :</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">وقتی دلت با من نیست ؛</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">بودنت مشکلی را حل نمی کند ،</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 35.4103px; text-align: right;">تنها دلتنگترم میکند … !</span></font></div></div> text/html 2017-10-30T21:14:55+01:00 asheghane.net متن کوتاه درمورد انتظار و بیقراری جدید http://asheghane.net/post/394 <div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Expectromance/Love1.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0"></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans">به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;من به این معجزه ایمان دارم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;منتظر باید بود تا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">قطار می رود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدرساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و هم چنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام !</font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ،</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ</span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14.2065px; line-height: 22px;">…</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div></div><div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Expectromance/2.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مرگ که خواستن ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودش می‌آید؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تویی که نمی‌آیی!</font></div></div> text/html 2017-10-30T20:52:51+01:00 asheghane.net متن کوتاه درمورد خاطره http://asheghane.net/post/393 <div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Memories/Memories1.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0"></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans">وقتی حالت خوب نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;جز خاطره ای که رهایمان نمیکند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عاقبت پیرم میكند یاد و خاطره ی جوانی كه دلش پیر بود</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">هرگز طعم جوانی را در دل پیرش نچشید</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنتی من خاطرت را میخواستم</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نه خاطره ات را</font></p></div></div> text/html 2017-10-30T19:15:39+01:00 asheghane.net عاشقانه http://asheghane.net/post/392 <div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Love/1.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0"></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">عاشق باشید و عشق بورزید و بدانید:&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">که هر چیزی رفتنی و گذشتنی است.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر میشود.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوست داشتن و دوست داشته شدن.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تمام دنیا را گشته ام</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کنار تو اما ، دنیای دیگریست !</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بی کلام اینجا باش</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست !</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !</font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.5px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p></div></div> text/html 2017-10-30T17:17:11+01:00 asheghane.net متن کوتاه فاز بالا و سنگین جدید http://asheghane.net/post/389 <div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Philosophical/2.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0"></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans">بگذارکفتارهابرای خودحکمرانی خیالی کنند!!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نمیدانندسکوت گرگ اغاز یک فاجعه است...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">بعضی ها ،</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">هیچ وقت آدم نمی شوند !</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">در چرخه ی تکامل …</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">چگونه ظاهرِ آدم یافتند ، نمیدانم !</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">خصلتشان زخم زدن است !</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">و</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">خراشیدنِ روح !</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">حالا تو بگو ،</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">چگونه در کنارِ چنین گرگهایی ..</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">اگر چنگ در نیاوری !</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1px;">دوام می یــابــی !</span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><img src=" http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/Philosophical/Love6.jpg " alt="عاشقانه" title="عاشقانه" height="320" width="" "480"="" border="0" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گفتم ای جنگل پیرتازگیها چه خبر؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پوزخندی زدوگفت هیچ!کابوس تبر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گفتم ازچوب درختان بهارچه کسان بهره برند؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گفت آنان که درختندوبه ظاهرتبرند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گفتم امامگرازجنس خودت نیست تبر!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پوزخندی زدوگفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تازگیها چه خبر...</font></div></div>