1396/08/8 08:47 بعد از ظهر نظرات ()
عاشقانه
بگذارکفتارهابرای خودحکمرانی خیالی کنند!! 
نمیدانندسکوت گرگ اغاز یک فاجعه است...

بعضی ها ،
هیچ وقت آدم نمی شوند !
در چرخه ی تکامل …
چگونه ظاهرِ آدم یافتند ، نمیدانم !
خصلتشان زخم زدن است !
و
خراشیدنِ روح !
حالا تو بگو ،
چگونه در کنارِ چنین گرگهایی ..
اگر چنگ در نیاوری !
دوام می یــابــی !
عاشقانه
گفتم ای جنگل پیرتازگیها چه خبر؟
پوزخندی زدوگفت هیچ!کابوس تبر
گفتم ازچوب درختان بهارچه کسان بهره برند؟
گفت آنان که درختندوبه ظاهرتبرند!
گفتم امامگرازجنس خودت نیست تبر!؟
پوزخندی زدوگفت
تازگیها چه خبر...