1396/08/9 01:22 قبل از ظهر نظرات ()
عاشقانه
وقتی حالت خوب نیست
 خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت
 روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم
 جز خاطره ای که رهایمان نمیکند

عاقبت پیرم میكند یاد و خاطره ی جوانی كه دلش پیر بود

هرگز طعم جوانی را در دل پیرش نچشید


لعنتی من خاطرت را میخواستم

نه خاطره ات را